REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád je platný pro nákup v internetovém obchodě www.petdreams.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil stímto reklamačním řádem, jakož i sobchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou a bylo zakoupeno vnašem internetovém obchodě.
 • Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Dodavatele pouze v případě, že vada byla Dodavatelem uznána. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla dodavatelem uznána, jdou zcela ktíži Zákazníka.
 • Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na naši adresu. Zasílejte zboží bezplatně (ne na dobírku), protože zboží zaslané dobírkou nebude přijato.


Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona po dobu životnosti výrobku, která je 24 měsíců od data prodeje.


Postup reklamace

 • Nárok na reklamaci uplatňuje Zákazník formou reklamačního protokolu u Prodejce dle postupu v záručních a reklamačních podmínkách Prodejce. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, informujte Nás o této skutečnosti e-mailem. Poté je Zákazník povinen vyplnit a podepsat reklamační protokol a zaslat výrobek spolu s dodacím/záručním listem a fakturou nebo jejich kopií na naší adresu.
 • Prodejce je oprávněn ověřit údaje uvedené Zákazníkem a rozhodnout o reklamaci, v případě pověření na základě uzavřené smlouvy s Dodavatelem. Prodejce je oprávněn zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud nebude reklamace v souladu se záručními a reklamačními podmínkami jednotlivých značek případně požádat o posouzení inspektora Dodavatele.
 • Inspektor Dodavatele je oprávněn ověřit údaje uvedené na reklamačním protokolu a posoudit stav zboží. Dále je oprávněn vyžádat si doložení dalších skutečností potřebných pro posouzení reklamace, rozhodnout o reklamaci, případně se Zákazníkem dohodnout způsob řešení a termín vyřízení reklamace.
 • V případě nutnosti je Dodavatel oprávněn reklamovaný výrobek rozřezat či postoupit k analýze do výrobního závodu.


Záruka se nevztahuje

 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Záruku nelze uplatnit bez doložení dodacího/záručního listu a faktury nebo jejich kopií.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů např. špatné skladovácí podmínky, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací a montáží.


Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím/záručním listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný. V takovém případě budeme rádi, když přijmete Naši hlubokou omluvu.

škrabadla pro kočičiky

škrabadla pro kočičiky

Více informací

KELSIE KE001

KELSIE KE001

Více informací